Środa, 3.4.2024
Name days: Ryszard / Renata / Jakub
Idź do strony głównej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Szkoła dla każdego II

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Z dniem 4 grudnia 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu  „Szkoła dla każdego II”,  finansowanego przez Unię Europejską.

Projekt realizowany jest w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zasadniczym celem zajęć z jest opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu, by umożliwiło to im dalszą naukę w szkole. Odpowiednio dobrane metody  pozwalają na usprawnienie i stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, rozwijanie zdolności dokonywania analizy oraz syntezy słuchowej i wzrokowej, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, rozwijanie spostrzegawczości, wdrażanie do logicznego rozumowania, wyrabianie koncentracji uwagi, usprawnienie techniki czytania i pisania, eliminowanie błędów i braków w czytaniu i pisaniu.

  

  

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Uczniowie na zajęciach doskonalą umiejętności matematyczne, uczą się logicznego myślenia, korzystają z pomocy dydaktycznych, gier i zabaw matematycznych. Zajęcia te stanowią pomoc w zdobywaniu umiejętności i wiadomości, uczą dziecko podejmować decyzje, sprzyjają podniesieniu własnej wartości. Ich tematyka jest zróżnicowana tak, by dziecko utrwalało znane mu treści, a także poznawało nowe. Ćwiczenia tu stosowane rozwijają ciekawość poznawczą, a także uczą samodzielnego myślenia.

  

  

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Na zajęciach dzieci uczą się nowych ruchów, ćwiczeń i zabaw. Aby zachęcić je do ćwiczeń, na zajęciach stosuje się w jak największym stopniu najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są ćwiczenia i zabawy ruchowe.

  

  

 Zajęcia logopedyczne dla dzieci  z zaburzeniami rozwoju mowy

Zajęcia mają na celu usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy - oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji; przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania; wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek zaburzonych; usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej; usprawnianie analizatora wzrokowego; podnoszenie sprawności grafomotorycznej, które to umiejętności warunkują poprawną komunikację językową

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

Głównym celem zajęć jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych. Ponadto uczestnictwo w zajęciach pozwala na rozwijanie predyspozycji i zainteresowań uczniów uzdolnionych matematycznie - przyrodniczo, rozbudzanie ciekawości, zainteresowania światem, jego różnorodnością i pięknem, utrwalanie zachowań sprzyjających ochronie przyrody a tym samym życiu człowieka, rozwijanie logicznego myślenia, wyzwalanie radości podczas „zabaw” matematyczno - przyrodniczych, wzmacnianie pozytywnych emocji, stwarzanie ciekawej propozycji na spędzanie czasu wolnego, umożliwianie dziecku eksperymentowania, odkrywania i dociekania.

  

  

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Celem nadrzędnym programu jest wykształcenie poprawnych i skutecznych form komunikowania się bez użycia agresji, napięć emocjonalnych oraz stymulowanie rozwoju społecznego dzieci przejawiających zaburzenia w zachowaniu, a także wywieranie na nich takiego wpływu, aby umiały współżyć z innymi i stosowały się do obowiązujących zasad.

Galeria Zdjęć