Piątek, 28.6.2024
Name days: Adrian / Józef / Leon
Idź do strony głównej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Ochrona Danych Osobowych

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem przez Pani/Pana dziecko wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana (oraz Pani/Pana dziecka) dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

1. Administrator Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku, zwany dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub telefonując pod numer: 62 7624020 lub adres poczty elektronicznej:  zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl

2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD jest Dagmara Tomczak, z którym można się skontaktować pisząc na adres email: iod.zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl lub tradycyjną pocztą, pisząc na adres podany w pkt. 1.

3. Cele. Celem przetwarzania danych osobowych:

3.1. jest realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. Podstawą jest:

3.1.1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży,

3.1.2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. za Pani/Pana zgodą,

3.1.3. art. 6 ust. 1 lit. e (w związku z koniecznością zdalnego nauczania) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i ochrona mienia w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring),

3.3. realizacja celów informacyjnych i promocyjnych poprzez zamieszczanie informacji – w tym wizerunków – na oficjalnej stronie internetowej placówki oraz na profilu Facebook jednostki – wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Podstawy prawne. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:
4.1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198),

4.2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),

4.3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.),

4.4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sys-temu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).

5. Przetwarzane dane osobowe.

5.1. Dane identyfikacyjne ucznia: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp., informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Dodatkowo: adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres, informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza, a także identyfikatory służące do korzystania z komunikatorów internetowych.

5.2. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej, informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia, informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju.
Dodatkowo, jeżeli uczeń nie ukończył 13 lat: adres poczty elektronicznej rodziców, identyfikatory służące do korzystania z komunikatorów internetowych.

5.3. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia.

5.4. Wizerunek (ucznia i innych uczestników) utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej audiowizualnej szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń.

6. Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie wizerunku odbywa się za dobrowolną zgodą rodziców lub opiekunów. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało pominięciem Państwa dziecka w informacjach zamieszczanych na oficjalnej stronie szkoły lub profilu Facebook jednostki dotyczących sukcesów, wydarzeń, w których dziecko brało udział.

7. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie realizowane wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny dziecka, a także później, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną jednostki. Dane osobowe wyrażone za zgodą rodziców lub opiekunów będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

8. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, firmy prawnicze, informatyczne, a związane z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych.

9. Przekazywanie danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Prawo dostępu. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii i sprostowania danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do ich usunięcia.

11. Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Przetwarzanie automatyczne. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Galeria Zdjęć